در لحظه بایستید!

چاپی

اعتماد به نفس هر راننده‌ به اطمینان او از عملکرد مناسب ترمز خودرویش بستگی دارد و روغن ترمز تاثیری مهم در این زمینه دارد. برای کمپین تبلیغاتی این محصول، رویکردی متفاوت را در پیش گرفتیم تا اهمیت ترمز کردن در لحظه برای حفظ جان را نشان دهیم. ترکیب پس‌زمینه‌های طبیعی و تصویرسازی بدون نمایش راننده و یا خودرو، بر اهمیت ترمز در کنترل رانندگی تاکید بیشتری می‌کند.