کنسرت سی، نمایشی حماسی در باب پادشاهان ایرانی
مرداد ۱۳۹۶

کنسرت نمایش سی به مدت سی شب اجرا شد.

اسپانسر این برنامه‌ی هنری، سامسونگ بود که بنا داشت نه به شکل مستقیم که به شکلی غیرمستقیم و با ترغیب مخاطبان به دیدن این نمایش، اسپاسنری خود را ابراز کند.

این نمایش با هنرمندی همایون شجریان و سهراب پورناظری و متنی بر اساس شاهنامه اجرا شد.