وقتی چی‌توز هست!

تلویزیون، رادیویی

چی‌توز همواره با پیام « طعم خوش لحظه‌ها» با مخطبان در ارتباط بوده‌است.

در این آگهی‌ها ما پیام وقتی چی‌توز هست را به مخاطبان می‌دهیم و با استفاده از تصاویر و متن آگهی‌ها، آنها خود با قدرت تخیلشان می‌توانند جمله را کامل کنند، وقتی چی‌توز هست، سرگرمی، دوستی، لحظه‌های خوش و … هست.