تازه و طبیعی
فروردین ۱۳۹۰

این کمپین از دو فاز شکل گرفته‌بود.

فاز اول، فاز تیزینگ بود که با استفاده از تایپوگرافی اجرا شد، ترکیبی از کلمات تازگی، لذت، تندرستی و سلامتی که شکل یک لیوان و نی را شکل می‌دادند و اشاراتی به داستان وایده اصلی داشتند.

Related Work