سرنخ دست شماست!

چاپی، محیطی

سرنخ، یک نشریه‌های هفتگی در حوزه‌ی حوادث و شگفتی‌ها است. در این کمپین با پیام «سرنخ دست شماست!» و «به این محدوده وارد شوید»، کنجکاوی مخاطبان را برانگیختیم تا درباره‌ی حوادث و شگفتی‌های واقعی و پیش آمده و محدوده‌هایی که خود نمی‌توانند به آن وارد شوند، بیشتر بخوانند.