عمر طولانی‌تر با روغن موتور کاسپین

مرداد ۱۳۹۶

این آگهی برای کمپین روغن موتور کاسپین و به منظور نشان دادن اهمیت روغن موتور بر ایمنی و عملکرد خود برگزار شد.
موتور خودرو، قلب آن است و روغن موتور مثل خون برای داشتن عملکردی مناسب و سالم، مهم است.
با توجه به این شباهت و اهمیت، این آگهی را تدوین کردیم.