ضدیخ کاسپین یخ نمی‌زند!
مرداد ۱۳۹۳

یخبندان در وسط یک زمستان سرد و یخی برای هرکسی ترسناک است و به کسانی که می‌خواهند به یک مقصد سرد سفر کنند یادآور می‌شود که باید وسیله‌ی نقلیه‌ی خود را آماده کنند. از سوی دیگر، حضور قدرت‌مند و رنگارنگ ضدیخ کاسپین در این تصویر، این وعده را می‌دهد که برای مصر‌ف‌کنندگان این محصول هیچ خطری نخواهد بود.