عطر کاپوچینو

بهمن ۱۳۹۱

برای ایجاد ارتباط بهتر زنان جوان به عنوان مخاطب با صابون مایع سیو، یک کمپین احساسی با عنوان «دستانی با عطر کاپوچینو» اجرا شد. ما بر آن بودیم که سیو هم از رایحه‌ی متفاوت این صابون و هم از قدرت پاک‌کنندگیش بگوید و این را با تصویر کردن دستانی تمیز که از یک فنجان کاپوچینو بیرون آمده‌بودند، نمایش دادیم.