هر جوان عالمی داره!

محیطی

کمپین فوق که برای نشریه‌ی همشهری جوان تدوین شده، این پیام را به مخاطب هدف می‌دهد که این نشریه، نیازهای مخاطبان و اهدافشان را پاسخ می‌دهد. با توجه به اینکه تنوع و نوآوری دو موضوع اساسی برای نسل جوان است، نیاز آنها به بستری برای تجربه‌ کردن و به اشتراک گذاشتن ایده‌هایشان را شناسایی کرده و مورد توجه قرار دادیم.