کسب و کارمن
آذر ۱۳۹۱

این کمپین، در واقع یک کمپین درون سازمانی بود تا توجه کارمندان را نسبت به اهداف و چشم‌انداز برند جلب و با آنها آشنا کند. شعار این کمپین از دل مصاحبه با مجموعه‌ای از کارمندان شکل گرفت؛ در اجرا از عکس‌های سیاه و سفید و ترکیب رنگ زرد رنو استفاده شد تا اهمیت این برند را در شکل‌گیری فعالیت‌ حرفه‌ای کارمندان نمایش دهد.