کشتن جرم‌ها

در کمپین رونمایی دامستوس، رویکردی غیر مستقیم را برای درگیر کردن مخاطبان در پیش گرفتیم. در حالیکه کودکان با عروسک های غول آسا به شکل دامستوس بازی می‌کردند و جرم‌ها را بر روی زمین می‌کشتند، مادرها را از مزیای محصول مطلع می‌کردیم.